dinter.cz
 elektroprojekty

 úvod
 kdo jsme
 co děláme
 co jsme dělaliNaše firma se zabývá zpracováváním projektů pro stavbu či rekonstrukci těchto objektů:

F o t o v o l t a i c k é   v ý r o b n y   -   e l e k t r á r n y   ( F V E ,   F V )
Zpracujeme studii i projekt pro stavbu fotovoltaické elektrárny podle Vašich konkrétních podmínek a požadavků, včetně poradenství.

V případě Vašeho zájmu nabízíme pro Vás i komplexní služby:

Nepodceňujte!
Důležitou součástí FVE je např. hromosvod dle nejnovějších poznatků, které jsou v současné době zahrnuty v ČSN EN 62305. Takto provedený hromosvod je samozřejmou součástí našeho projektu i dodávky.

P r o v o z o v n y ,   t o v á r n y ,   d í l n y ,   r e s t a u r a c e ,   k a n c e l á ř s k é   o b j e k t y
Zpracujeme podle konkrétního případu jednostupňovou dokumentaci, v případě potřeby dané zakázky kompletní projektovou dokumentaci počínaje studií, dokumentací ke stavebnímu povolení (DSP), až po realizační projekt. Projednáme na příslušném rozvodném závodě.

V případě Vašich požadavků zajistíme u našich kooperantů:

R o d i n n é   d o m y ,   r e k r e a č n í   u s e d l o s t i ,   b y t y ,   k a n c e l á ř e
Zpracujeme podle Vašich požadavků zjednodušenou projektovou dokumentaci (včetně náležitostí ke stavebnímu povolení): V případě potřeby zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci počínaje studií, až po realizační projekt. Projednáme na příslušném rozvodném závodě.

V případě Vašich požadavků zajistíme stavební projekt včetně příslušných oborů (plyn, voda, sanita, vytápění a pod.).

Č i n ž o v n í   d o m y ,   s í d l i š t n í   k o m p l e x y ,   o b j e k t y   o b č a n s k é   v y b a v e n o s t i

Zpracujeme podle Vašich požadavků kompletní projektovou dokumentaci počínaje studií, až po realizační projekt: Projednáme na rozvodném závodě.

V případě Vašich požadavků zajistíme u našich kooperantů:

J s t e   m o n t á ž n í   č i   p r o j e k č n í   f i r m a   a   h l e d á t e   s p o l u p r á c i   s   e l e k t r o p r o j e k t a n t e m ?
Zpracujeme podle požadavků investora jednostupňovou či kompletní projektovou dokumentaci (včetně případné studie) části elektro včetně případných provozních souborů. Projednáme na rozvodném závodě.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

   Web design © 2B